HEIDELBERGSE KATEGISMUS PDF

Van der Merwe Die Heidelbergse Kategismus en die kategesemateriaal. 1. INLEIDING. In die jaar waarin die jarige bestaan van die Heidelbergse. – Heidelbergse Kategismus Series. In die Skriflig/In Luce Verbi is a theological and acclaimed Open Access journal that serves as the official journal of the Reformed Theological Society.

Author: Mokazahn Akinoll
Country: Tajikistan
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 2 October 2011
Pages: 22
PDF File Size: 11.86 Mb
ePub File Size: 12.6 Mb
ISBN: 192-8-71272-557-5
Downloads: 70813
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mazuramar

Wat is die vyfde bede? Daarom het Hy ook beveel om dit met die dood te straf b. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee.

Heidelbergse Kategismus

Ons Here Jesus Christus dwat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het e. Regeer ons so deur u Woord en Gees dat ons ons hoe langer hoe meer, aan U onderwerp a. Omdat Christus ons, nadat Hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe bewys a dat ons God dankbaar is vir sy weldade en Hy deur ons geprys b word.

Uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens? Tweedens dat ons ons menslike natuur in die hemel as ‘n betroubare waarborg het dat Hy, as die Hoof, ook ons, sy lede, na Hom toe sal neem b.

Omdat Hy ons na liggaam en siel van die sondes en uit alle heerskappy van die duiwel nie met goud of silwer nie, maar met sy kosbare bloed tot sy eiendom verlos en vrygekoop het a. Wat verbied God in die agste gebod? Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal d en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos e.

Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License. Ek moet die enige ware God reg leer ken dHom alleen vertrou emy slegs aan Hom met alle nederigheid f en geduld onderwerp g en van Hom alleen alle goeie dinge h verwag.

  HAASER LASALLE SULLIVAN PDF

Aangesien ons volgens die regverdige oordeel van God in die tyd en in die ewigheid straf verdien het, hoe kan ons van hierdie straf bevry en weer in genade aangeneem word?

Wat is die tweede bede? Dit beteken om van God vergewing van sonde uit genade te ontvang ter wille van die bloed van Christus wat Hy in sy offer aan die kruis vir ons gestort het a. Hy verbied ook alle gierigheid f en alle misbruik en verkwisting van sy gawes g.

Nee awant ek is van nature geneig om God en my naaste te haat b. Wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is, te drink? Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God.

Omdat God Hom so in sy Woord geopenbaar het b dat hierdie drie onderskeie Persone die enige, ware en ewige God is. Deur doodmaak te verbied, leer God ons dat Hy die wortel daarvan asoos afguns, haat bwoede c en wraaklus verafsku. As hulle hulle ook heidslbergse aan laasgenoemde se vermaninge steur nie, heiddelbergse hulle nie langer tot die heilige sakramente toegelaat nie en uit die Christelike gemeente en deur God self uit die ryk van Christus uitgesluit.

Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie.

Dat Christus na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan, die toorn van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het a. Dat, aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar aek nie hierdie lewe volkome saligheid sal besit – ‘n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie – om God daarin ewig te prys b.

  FELLEGI MIKLS PNZGYI ISMERETEK PDF

Omdat alleen Christus die ewige natuurlike Seun van God is aterwyl ons om sy ontwil uit genade tot kinders van God aangeneem is b. Alle geestelike en liggaamlike behoeftes wat Christus saamgevat het in die gebed wat Hy self aan ons geleer het a.

Ja, as die owerheid dit van sy onderdane eis of as die nood dit vereis om daardeur trou en waarheid te bevestig. Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met ‘n regverdige oordeel straf b. Op die tiende Sondag moet die pastor voor die prediking die spreuke voorlees waarin elkeen vermaan word oor sy beroep, soos dit aan die einde van die Kategismus verskyn.

Nee, want dit is onmoontlik dat ‘n mens wat kateglsmus ‘n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sou voortbring nie a. Wat is goeie werke? A fourth section suggests a final distinction, arguing that the message is still different from the purpose, theme and content, since it depends on specific readers in their own contexts, as the reception history has shown.

Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? So is Hy tegelykertyd die ware nakomeling van Dawid, e in alles aan sy broers gelyk fbehalwe die sonde g.

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Watter nut verkry jy uit die heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Daarenteen word aan al die heidelbergze en huigelaars verkondig dat die toorn van God en die ewige verdoemenis op hulle rus, solank hulle hulle nie bekeer nie a. Hierdie eer kom geen skepsel toe nie b.